Welcome

Logout

Próbáld ki a Kilometrics-et, és NYERJ EGY SZETT MICHELIN PRIMACY 4 ABRONCSOT utazásaidhoz, mellyel garantált a biztonság és a hosszan tartó teljesítmény!

A részvételi szabályzat elfogadása kötelező.

1. FÉRFI/NŐ
VAGYOK

2. EZ JELLEMZŐ RÁD?

HÚZD JOBBRA, HA IGEN, ILLETVE BALRA, HA NEM

3. Körülbelül hány kilométert vezetsz alkalmanként az iskoláig és vissza?

3. Körülbelül hány kilométert vezetsz alkalmanként a kedvcenc éttermedig és vissza?

3. Körülbelül hány kilométert vezetsz alkalmanként a Balatonra és vissza?

3. Körülbelül hány kilométert vezetsz alkalmanként a bevásárlóközpontig és vissza?

MY KILOMETRICS” JÁTÉKSZABÁLYZAT

A MICHELIN Hungária Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. Cg.: 15-09-061250, adószám: 11246062-2-15) mint szervező (továbbiakban: „Szervező” és „Kapcsolattartó”) és a Cambo Industries PC (székhely: Iackhou street 8, Athén, Görögország) ) mint a Szervező utasításai szerinti, a Szervező képviseletében és részére, illetve felügyelete alatt működési támogatóként eljárva a játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban: „ Lebonyolító”), a Michelin Primacy 4 termék népszerűsítése céljából, meghirdetik az „MY KILOMETRICS ” (továbbiakban: „Játék”) elnevezésű nyereményjátékot.

A Játékban való részvétellel, illetve regisztrációval Ön automatikusan tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Játékra vonatkozó alábbi részvételi és az adatkezelési szabályzatot (a továbbiakban: ,,Játékszabályzat”).

Jelen Játékszabályzat célja a Játékban történő részvételi feltételek és jogosultságok, valamint a nyertessé nyilvánítás feltételeinek meghatározása.

Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag azon nagykorú természetes személy vehet részt, (továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt Facebook profilján keresztül regisztrál/bejelentkezik („belépés vagy kapcsolódás Facebook profillal”) a Játék hivatalos weboldalán a https://mykilometrics.michelin.hu/ címen (a továbbiakban: “Weboldal”).

A Játékban nem vehetnek részt Szervező és Lebonyolító munkavállalói, illetve a Lebonyolítóval bármely szerződéses vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen személyeknek a Ptk. [8:1]§ (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott hozzátartozói. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja valamennyi jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, kampányából illetve játékából azt a személyt, aki az ezekben történő részvétel során bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ vagy követett el, vagy ezekben jogosulatlanul vesz részt.

A Játék első lépéseként a Játékosnak - a Weboldalra történt regisztrációt/bejelentkezést követően – meg kell adnia a nemét (nő/férfi).

A Játék második lépéseként a Játékosnak több fotó közül azokat – egyet vagy többet - kell kiválasztania (mobil alkalmazáson keresztül a fotó jobbra történő „seprésével”, legyintéssel; számítógép használatakor pedig az egérrel a kép jobbra történő mozgatásával), amelyek rá (illetve életstílusára, életmódjára) jellemzőek, vagy amelyek elnyerik a tetszését. A Játékos ehhez hasonlóan, balra történő sepréssel illetve mozgatással, vagy az „elvet” gombra történő kattintással jelezheti, ha valamelyik kép nem jellemző rá, vagy nem tetszik neki.

A fentieket követően, harmadik lépéseként a Játékosnak 3 lehetőség közül kell kiválasztania, hogy a fotókon szereplő helyszínig és vissza körülbelül hány kilométert vezet, azaz otthonától számítva oda és vissza, hány kilométer az autóút.


A fenti lépések teljesítése után, azok eredményét összesítendő, a Játékos automatikusan kap egy rövid jellemzést arra vonatkozóan, hogy ő maga milyen stílusú, profilú sofőr, és hogy az új Michelin Primacy 4 abroncsokkal hányszor több alkalommal teheti meg ugyanazt az utat, más abroncsokhoz viszonyítva. A Játékos, választása szerint, az így kapott eredményt, illetőleg jellemzést megoszthatja Facebookon.

A Játék időtartama

A Játék 2018. július 9. napjától 2018. július 23. napjának 23 óra 59 percéig tart (a továbbiakban: a „Játék tartama”). A Játék tartamát követő, vagy annak módosított időtartama utáni bármilyen regisztráció vagy részvételi szándék érvénytelennek minősül. Szervező és Lebonyolító az ilyen részvételből származó bárminemű igénnyel szembeni felelősségét, illetőleg az ilyen részvételből esetleges fakadó nyereményátadásra vonatkozó – esetlegesen vélt - kötelezettségét kifejezetten kizárja..

Nyeremények, sorsolás

A Játék után mindösszesen 7 (hét) nyertes – azaz 1 (egy) főnyeremény és 3-3 (három-három) további nyeremény - kerül kisorsolásra. A sorsoláson valamennyi Játékos egyszer vesz részt, tekintet nélkül arra, hogy a weboldalon hány alkalommal teljesítette a Játékot.

Főnyeremény:

 • 1 (egy) db MICHELIN Primacy 4 gumiabroncs szett – az 1 fő nyertes részére

További nyeremények:

 • 3 (három) db MICHELIN piknik szett – további 3 nyertes részére, és

 • 3 (három) db „Michelin Main Cities of Europe 2018” kiadvány – további 3 nyertes részére.

A Játékos felelősségvállalása

A Játékban résztvevő valamennyi Játékos személyesen felel a regisztráció során általa szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, helyességért és teljességéért. A Játékban történő részvétellel valamennyi Játékos vállalja, hogy személyes adatai valódiságát fenntartja, szükség esetén napra késszé teszi, vagy szükség szerint kiegészíti. Szervező és Lebonyolító a Játékos által szolgáltatott valótlan, pontatlan vagy hiányos adatokból származó következményekért teljes mértékben kizárja a felelősségét. Szervező és Lebonyolító egyaránt fenntartja azon jogát, hogy a játékszabályok vagy a Játék meghamisításának vagy megváltoztatásának, illetve a Játékos által szolgáltatott hamis vagy közerkölcsbe ütköző adatok, anyagok gyanúja esetén teljesen vagy részlegesen törölje a Játékos regisztrációját.

A nyeremények átadása

Szervező/Lebonyolító a nyertes Játékosokat a Játékot követően, a sorsolástól számított 72 órán belül a Facebook profillal való kapcsolódás során rögzített – azaz a Facebook profilban megjelenő - e-mail címen értesíti. Ezen kapcsolatfelvétel során Szervező, a nyertesek beazonosítása és nyeremények átadása/kiszállítása érdekében felveszi a nyertesek egyéb (teljes körű) kapcsolattartási adatait (név, cím, születési hely és idő). A beazonosítást követően a nyertesek a nyeremények átvételére vonatkozó valamennyi információt megkapnak.

A nyeremények átvételét közvetlenül megelőzően, a nyerteseknek szükség szerint igazolniuk kell személyazonosságukat (pl. fényképes személyazonosításra alkalmas okmánnyal).

Szervező fenntartja azon jogát, hogy a nyertes(ek) értesítését követő 15 napon túl saját döntése alapján rendelkezzen a határidőben át nem vett nyeremények sorsáról.

A nyeremények nem válthatók be készpénzre vagy egyéb tárgyra, illetve semmilyen vagyoni értéket megtestesítő jogra sem, továbbá nyeremény helyettesítésére a Szervező döntése alapján sor kerülhet hasonló, azonos értékű és egyező minőségű nyereménnyel, amennyiben a meghatározott nyeremény a Szervezőn kívülálló okok miatt nem áll rendelkezésre.

nyertesekről fénykép készülhet, melyet a Szervező a honlapján, Facebook oldalán illetve a Weboldalon esetlegesen közzétesz, vagy ismerteti a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban, amennyiben a fotó készítés során a Játékos ezen személyes adatának felhasználásához írásban kifejezetten hozzájárult. Amennyiben nyertes hozzájárul fotója (képmása) meghatározott célra történő felhasználásához, a fotó közzétételével kapcsolatban a nyertes, a fotó és nevének közzétételéhez való hozzájárulás visszavonásán túl, semmilyen igénnyel nem léphet fel sem a Lebonyolítóval, sem pedig a Szervezővel szemben.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szervező az adatkezelő, a Lebonyolító Társaság pedig az adatfeldolgozó, amellyel a Szervező együttműködik a Játék céljainak megvalósítása során.

Az adatkezelés a jelen Játék szervezése és lefolytatása céljából történik a Játékra vonatkozó követelménynek teljesítése céljából. Anélkül, hogy Játékos személyes adatokat szolgáltatna, nem tudjuk biztosítani az Játékos Játékban való részvételét, mivel enélkül a Szervező nem képes Játékost a Játék céljainak érdekében azonosítani, például a Szervező nem lesz képes megállapítani a Játékos Játék feltételeinek való megfelelését, meghatározni a nyertest, kézbesíteni a nyertes nyereményét stb.

Marketing kommunikációs célból:

Amennyiben a Játékos úgy döntött, hogy a Szervezővel kereskedelmi kommunikációt folytat, a Játékos személyes adatait kizárólag a Játékos jóváhagyása alapján fogják kezelni, marketing célból: hírlevelek és / vagy időszakos értesítések küldése (e-mailben, SMS-ben).

A Játékos, az erre a célra létrehozott dataprivacy_EUC@michelin.com e-mail címre vagy a Szervező 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. címére történő nyilatkozat megküldésével, illetve valamennyi a Szervező által küldött e-mailben feltüntetett ,,leiratkozás” gombra kattintva visszavonhatja személyes adatai kereskedelmi célú kezelésére vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti, illetőleg nem teszi jogellenessé a visszavonást megelőző adatkezelést.

A kezelt személyes adatok köre:

A jelen Játék folyamán a következő személyes adatok kezelésére kerülhet: név, vezetéknév, e-mail cím, Facebook profil.

Az adatokról történő rendelkezés önkéntes, és az adatkezelés kizárólag az adatszolgáltatáskor tett önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásnak megfelelően történik.

A Szervező, a hivatkozott hozzájárulás alapján jogosult, a Játék lefolytatása és dokumentálása céljából, a résztvevők személyes adatainak és információinak díjmentes kezelésére.

Megőrzési időszak (adatkezelés időtartama)

A Szervező által kezelt személyes adatok megőrzési ideje a kezelés céljától függ, nevezetesen:

 • A Szervező a Játék szervezése céljából gyűjtött és kezelt adatokat a Játék időtartama alatt, de legkésőbb a befejező dátumtól számított három hónapig tárolja. Minden olyan egyéb személyes adatot, amelyet a Játékos a Játékban való részvételével szereztek meg, a Szervező és a Lebonyolító a Játék végét követően megsemmisít. A kezelt adatokat adózási illetőleg számviteli jogszabályokban meghatározott célokból legkésőbb a Nyeremény átvételétől számított 8 évig tárolják.

 • A kereskedelmi célból kezelt adatok Szervező általi megőrzése, a Játék tartamának utolsó napjáig, de legkésőbb a részvevő törlés iránti kérelméig tart.

Az adatkezelés címzettjei

A fenti adatok címzettjei a Szervező munkavállalói, a Lebonyolító és annak munkavállalói, melyek a Szervező adatfeldolgozójaként járnak el a gyűjtött adatok kezelése és feldolgozása során, a korábban meghatározott célokból. Biztosítják, hogy az adatok biztonságban legyenek és a személyes adatokra vonatkozó rendelkezések összhangban álljanak a vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

Az adattulajdonos (Játékos) előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül nem lehet adatot továbbítani harmadik félnek, kivéve azt az esetet, amelyben az adatszolgáltatást jogszabály követeli meg.

Érintetti jogok

A résztvevők az adataik kezeléséhez kapcsolódóan a következő jogokkal rendelkeznek a 2016/679 számú EU Általános adatvédelmi Rendelettel összhangban:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

A Játékosnak joga van ahhoz, hogy a Szervezőtől megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait kezelik-e. Ebben az esetben a Játékos a következő információkhoz kérhet hozzáférést:

 • Az Adatkezelés célja,

 • Az érintett személyes adatok kategóriái,

 • A címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják,

 • A személyes adatok tárolásának, megőrzésének tervezett ideje,

 • A Játékos jogainak fennállása az alkalmazandó Adatvédelmi jogszabályok alapján (amelyeket a lentiekben összefoglaltunk),

 • Az Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz való panaszbejelentési jog, és

 • Automatizált döntéshozatal lehetősége a személyes adatok felhasználása alapján.

 • Helyesbítéshez való jog

A Játékosnak joga van ahhoz, hogy a Szervezőtől kérje személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok az elavultak vagy pontatlanok.

Törléshez való jog

A Játékosnak joga van ahhoz, hogy személyes adatait a Szervezővel töröltesse (más néven az ,,elfeledtetéshez való jog”), amennyiben a Játékos hozzájárulása az adott adatkezelés előfeltétele volt és Játékos a hozzájárulását visszavonta.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott körülmények között a Játékosnak joga van ahhoz, hogy az adatkezelés korlátozásához való jogot gyakorolja, amennyiben a Játékos vitatja a Játékos Szervező által gyűjtött személyes adatainak pontosságát: ebben az esetben a Szervező köteles felfüggeszteni az adatkezelést egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi a Szervező számára a személyes adatok pontosságának igazolását.

Amennyiben az adatkezelést korlátozzák, a személyes adatot kizárólag a Játékos hozzájárulásával kezelik, és a Játékost előzetesen tájékoztatják a korlátozott adatkezelés folyatásáról.

Adathordozhatósághoz való jog

A Játékos adathordozhatósághoz való joga két elemből áll:

- A személyes adatok másolatához való jog, ,,strukturált és széles körben elterjedt, gépi olvasásra alkalmas formában”.

- A megkapott személyes adat harmadik félnek való továbbításához vagy amennyiben technikailag kivitelezhető, a személyes adatok a Szervező általi harmadik félnek való direkt továbbításához való jog.

Tiltakozáshoz való jog

A direkt marketinghez kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában (amennyiben a Játékos hozzájárult az adatainak ilyen célú kezeléséhez) a Játékosnak joga van, az ilyen adatkezelés ellen bármikor, tiltakozni.

Amennyiben a Játékos élni kíván a fenti jogaival, vagy hozzáférést kíván kapni az Játékost érintő információkra vonatkozóan, ezt a következő címen teheti meg:

MICHELIN Hungária Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.

E-mail: dataprivacy_EUC@michelin.com

Ha a Játékos úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait bármilyen módon megsértették, Játékos jogosult bírósági úton jogorvoslattal élni a Szervező szemben vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságeljárását kezdeményezni.

Vegyes rendelkezések:

Jelen Játékszabályzat bármely rendelkezésének megsértése esetén, ideértve azt is, ha a Játékszabályzat egyes – különösen a 2. és 4. pontban foglalt - rendelkezéseinek megsértésére a Nyeremény átvételét követően kerül sor, a Szervező jogosult kizárni a Játékost és megtenni az átadott Nyeremény iránti igény érvényesítéséhez szükséges valamennyi jogi intézkedést. A Játékosok teljes felelősséggel tartoznak a Játékszabályzat rendelkezéseinek megsértéséből eredő károkért. A Szervező kizárásra vonatkozó döntését véglegesnek és vitathatatlannak kell tekinteni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal kizárjon bármely olyan résztvevőt, akivel kapcsolatosan a Szervező azt tapasztalja, vagy alapos gyanúja van arra vonatkozóan, hogy bármilyen (pl. számítógépen elkövetett) csalást vagy visszaélést, vagy a jelen Játékszabályzattal és a Játék arculatával és céljaival összeférhetetlen vagy azokat sértő magatartást tanúsít.

A benyújtott regisztráció, illetve az abban foglalt információ és adatok és bármely más vitatott tény érvényességére vonatkozó szervezői döntést véglegesnek kell tekinteni.

A Szervező javasolja a Játékosoknak, hogy a Játékban olyan Facebook profillal vegyenek részt, amelynek létrehozója és kezelője azonos személy. Amennyiben a résztvevő olyan Facebook profilt használ, amelynek létrehozója vagy kezelője harmadik fél, a résztvevő teljes felelősséget vállal a Facebook profil Játék céljai érdekében szükséges használatára vonatkozó engedélyek vagy felhatalmazások biztosításáért. A Szervező és a Lebonyolító Társaság nem felel semmilyen Facebook profil jogosulatlan használatából eredő esetleges kárért vagy vitás helyzetért, illetve a Játék keretében történő bármely Facebook profilnak bármely Játékos általi használatát jogosult használatnak tekinti.

A Szervezővel szemben nem érvényesíthető igény a Játékban felmerülő esetleges költségekért, esetleges hibákból eredő károkért és veszteségekért, a Játék hibás működéséért vagy a Játékban felmerülő késedelemért, és a Szervező az előbbiekre vonatkozóan minden felelősséget kizár.

A Szervező nem felel az informatikai eszközök és felszerelés elérhetőségéért és működéséért, a nyeremény átadásában esetlegesen közreműködő futárszolgálatért, illetve harmadik felek tevékenységéért.

Ennek megfelelően, a Szervező és a Lebonyolító nem felelnek azért, ha a Játékosok hibás rendszerüzeneteket kapnak a nyereményekről vagy részvételük érvényességéről.

Minden a Szervező vagy a Lebonyolító által küldött Facebook üzenetet/e-mailt a küldés napjával kézbesítettnek kell tekinteni.

A nyertes az átvett nyeremény után köteles viselni minden, a nyeremény esetleges használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a nyeremény nem megfelelő használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

A jelen Játékban való részvétel megköveteli a jelen Játékszabályzat Játékosok általi teljes és feltétlen elfogadását. A jelen Játékban való aktív részvétellel a Játékos kifejezetten kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékra vonatkozó, itt meghatározott Játékszabályzatot. Jelen Játékra, az abból eredő tranzakciókra és egyéb kapcsolódó tevékenységre a magyar jog irányadó; bármely ezzel kapcsolatban felmerülő jogvita a hatásköri rendelkezésektől függően a Szervező székhelye szerint illetékes járásbíróság illetőleg törvényszék kizárólagos illetékessége alá tartozik, kivéve, ha azt a felek békés úton rendezték.

 1. A Játék hivatalos Játékszabályzata hozzáférhető a Játék ideje alatt a Játék https://mykilometrics.michelin.hu/ weboldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot előzetes bejelentés nélkül a Játék időtartama alatt bármikor módosítsa, a Játékot elhalassza, visszavonja, a nyereményeket hasonló értékű nyereményekre lecserélje, megváltoztassa, vagy azokat visszahívja. A Szervező az esetleges módosításokat a Facebook oldalán, a Weboldalon, illetve a Szervező hivatalos honlapján teszi közzé.

 1. Ezt a Játékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy adminisztrálja, és semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook kizárja a Játékkal kapcsolatos felelősségét.

Játékunk véget ért.

Köszönjük, hogy velünk játszottál!Vissza